top of page

Polityka prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej www.pozna-apartments.pl (zwanej dalej Stroną Internetową).

2. Operatorem Strony i jednocześnie administratorem danych jest BŁAŻEJ DĄBROWSKI CITY RENTALS & SALES z siedzibą w Poznaniu (61-553), ul. Maratońska 3B lok. 68, NIP: 7841559436, REGON: 631253209, zwany dalej OTCR Apartments. 

3.  Dane osobowe zbierane przez OTCR Apartments za pośrednictwem Strony Internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO. 

4.OTCR Apartments dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających stronę internetową www.pozna-apartments.pl i zapewnia, że dane osobowe Gości przekazywane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz w związku z zawarciem umowy o usługi noclegowe przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji tychże usług, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługodawca przetwarza dane osobowe przekazane przez Gości wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności, i nieujawniania ich podmiotom trzecim, chyba że ujawnienie to następuje na podstawie wyraźnej zgody Gościa lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa kiedy to OTCR Apartments może mieć jednak obowiązek (na podstawie odpowiednich przepisów prawa) udzielania informacji zebranych w procesie dokonywania rezerwacji upoważnionym organom administracji publicznej, walczącymi m.in. z oszustwami i nadużyciami (więcej w §2).

§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna 

1.     OTCR Apartments zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Gośćmi. 

2.    Dane osobowe Gości zbierane są w procesie dokonywania rezerwacji na stronie internetowej drogą elektroniczną. 

Gość podaje następujące dane:

a)    adres e-mial;

b)    dane adresowe (kod pocztowy i miejscowość, kraj (państwo), ulica wraz z numerem domu/mieszkania

c)    imię i nazwisko;

d)    numer telefonu

e)    W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

a)    firmę Przedsiębiorcy;

b)    numer NIP

3.   Podczas korzystania ze Strony Internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Gościa lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. 

4.   Od Gości mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na naszej stronie internetowej. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

5.   Przekazanie danych osobowych do OTCR Apartments jest dobrowolne, w związku ze świadczeniem usług usług rezerwacji apartamentów drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzu danych w procesie rezerwacji uniemożliwi Gościowi złożenie rezerwacji i dalej realizacji usługi noclegowej przez Obiekt.

§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane? 

1.     Dane osobowe Gości przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta OTCR Apartments przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom OTCR Apartments co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy). 

  • Podmioty przetwarzające. OTCR Apartments korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie OTCR Apartments. Należą do nich m.in. obiekt świadczący usługę noclegową, usługodawcy świadczący usługi informatyczne i hostingowe, usługodawcy księgowi, firmy dostarczające systemy do marketingu i sytem rezerwacji online, firmy oferujące systemy do analizy ruchu na Stronie Internetowej, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych; 
  • Administratorzy. OTCR Apartments korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe. 

2.     Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 

3.     Dane osobowe Klientów przechowywane są:

            a)         W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Gościa przetwarzane są przez OTCR Apartments tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić OTCR Apartments i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

            b)         W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Gościa przetwarzane są przez OTCR Apartments tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

4.  W przypadku dokonania rezerwacji na Stronie Internetowej dane osobowe mogą być przekazywane firmie obsługującej płatności internetowe, w celu realizacji płatności.

5.  Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Gościom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Strony  Internetowej do preferencji Gości, a także administrowania Stroną Internetową.

6. W przypadku skierowania żądania OTCR Apartments udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP 

1.  Strona OTCR Apartments używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez OTCR Apartments na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej niniejszą witrynę, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez OTCR Apartments produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających stronę internetową. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów na stronie internetowej. 

2.  OTCR Apartments wykorzystuje dwa typy plików cookies: 

a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów. 

b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów. 

3.  OTCR Apartments wykorzystuje cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Goście korzystają ze Strony Internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości. 

4.  OTCR Apartments wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA); 

5.  Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Strony Internetowej. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Goście mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony internetowej będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. 

6.  OTCR Apartments może gromadzić adresy IP Gości. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Stronę Internetową przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez OTCR Apartments przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Strony Internetowej, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Strony Internetowej.

7.  Strona internetowa może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych. OTCR Apartments nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą 

1.    Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO. 

a)     Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił OTCR Apartments. 

b)     Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. 

c)     Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez OTCR Apartments zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. 

d)     Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Gościa żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem OTCR Apartments może świadczyć jedynie za zgodą. 

2.    Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO. 

a)     Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli OTCR Apartments przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług OTCR Apartments, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności strony internetowej oraz ułatwienie korzystania ze strony internetowej, a także badanie satysfakcji. 

b)     Jeżeli sprzeciw Gościa okaże się zasadny i OTCR Apartments nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Gościa zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Gość wniósł sprzeciw. 

3.    Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO. 

a)     Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. 

b)     Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli: 

a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane; 

b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę; 

c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych; 

d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem; 

e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu OTCR Apartments podlega; 

f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego. 

c)     Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, OTCR Apartments może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega OTCR Apartments. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług OTCR Apartments, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług. 

4.     Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO. 

a)   Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. OTCR Apartments nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych. 

b)   Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach: 

a. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas OTCR Apartments ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni; 

b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Gość zażąda ograniczenia ich wykorzystania; 

c. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Gościowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

d. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Gościa przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Gościa. 

5.     Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO. 

a)   Gość ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Gość ma prawo: 

a.uzyskać dostęp do swoich danych osobowych; 

b.uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Gościa albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Gościowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską; c.uzyskać kopię swoich danych osobowych. 

6.     Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO. 

a)   Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności. 

7.     Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO. 

a)   Gość ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Gość ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Gościa w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych. 

8.     W sytuacji wystąpienia przez Gościa z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, OTCR Apartments spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – OTCR Apartments nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Gościa uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach. 

9.     Gość może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

10.  Gość ma prawo żądać od OTCR Apartments przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie drogą mailową.

11.  Gościowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 5 Zarządzanie bezpieczeństwem 

1.     OTCR Apartments zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych. OTCR Apartments stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet. 

§ 6 Zmiany Polityki Prywatności 

1.     Polityka Prywatności może ulec zmianie. 

2.     Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres:  biuro@poznan-apartments.pl

3.     Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2018 r.

Mechanizm Cookies
bottom of page